Selasa, 10 Juli 2012


PARAMETER TCL 21''
Dengan croma TCL A19V08-
T0,mem 24C08WG,audio
7057AQ,vert STV9302A,
STAT 00
MUTT 00
V100 5C
V50 56
V25 50
HAFC 09
RFAGC 20
BRTS 00
SRY 08
SBY 08
VSS 03
VLIS 08
VSC 03
VLIN 07
HITS 10
VP60 00
HPS 0B
HIT 0F
VP50 02
HPOS 0A
SECD 08
AKB 03
DEF 01
CLVD 48
CLVO 4D
CLTM 4C
CLTO 4B
DCBS 33
ABL 27
RGCN 00
TXCX 19
SHPN 2E
SHPX 1A
ASSH 04
SVD 19
SV4 18
ST4 18
SV3 20
ST3 20
TNTN 28
TNTX 28
COLN 00
COLX 4F
BRTN 25
BRTX 20
CNTN 08
CNTC 40
SCNT OF
SCOL 04
COLS 50
COLP 00
TNTC 4A
COLC 4F
BRTC 49
CNTX 59
BD 3A
GD 2F
BB 63
GB AD
RB 80
0PT 87
OSD1 0B
0SDF2 64
OSD2 18
0SDF1 55
AOPT 00
OSDHS 1F
OSDH 25
NOIS 01
HD DELAY 0C
MODE1 15
MODE0 12
PYNS 1E
PYXS 22
PYNN 18
PYNX 28
VCOM 00
EHT 24
ECCB 10
ECCT 10
TRUM 20
PRBR 20
HSIZ 20
VCEN 16
VBLK 00
SVM 00
STBY 2F
MOD 00
BSNS 2D
GSNS 30
RSNS 28
REFP 00
FLG1 38
FLGO 06.
Data pin fbtnya,
1_220v
,2_col,
3_5vac,
4_115v,
5_20vac12vdc,
6_200vac24vdc,
7_ABL,
8_GND,
9_*,
10_HEAT.
Monggo yg mau kopas silahkan,moga bermanfaat,maaf seri fbtnya ilang,mkn ad yg tau?lengkapin dong!

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan beri komentar dengan bahasa yang santun, tidak porno dan jangan melanggar sara, terima kasih.

Terima Service tv panggilan di Sukabumi - 085863334821